We are collecting data at the moment and will share the insights when ready.

Meanwhile, you can share your salary with us to contribute to our repository, and we could share the insights sooner.

Share your salary (3 mins)

Anonymously share your salary and contribute to the UXVN repository of UX Salary Transparency.

By contributing, you will further get more insights into our industry and where your pay is.

Chia sẻ ẩn danh về mức lương của bạn để đóng góp cho dự án xây dựng hệ thống minh bạch mức lương.

Bằng cách đóng góp bạn sẽ có được cái nhìn tổng quát hơn về thu nhập của công việc UX.

How it works

🧾 Share your salary information by filling the form

Điền vào form ở bên cạnh (ở dưới trên giao diện mobile)

🕵️ We review the data and check for any errors

Chúng tôi sẽ xác nhận lại thông tin tránh những lỗi sai khi nhập liệu

✅ Once done it will be share publicly on this website

Sau đó chúng tôi sẽ hiển thị public các thông tin trên website này

Your Job Details / Công việc hiện tại

You might work in multiple roles but let's choose your primary responsibility.
Bạn có thể kiêm nhiệm nhiều vai trò nhưng hãy lựa chọn một vai trò quan trọng nhất của bạn

Helps share a common taxonomy. Giúp chúng tôi có được góc nhìn chung về tên gọi

Please enter City. Điền thành phố để dễ so sánh mức sống và thu nhập nha

Fixed Gross Monthly Salary / Lương hàng tháng trước thuế

To better suit the way we calculate salary in Vietnam, please put in your monthly salary in Gross amount.
Để dễ tính toán hơn cho thị trường Việt Nam, vui lòng điền theo mức thu nhập mỗi tháng trước khi trừ thuế (gross) mà bạn nhận được từ công ty

If you are working mainly as a freelancer, you can sum up your income in a year and divide by 12.
Nếu bạn đang làm freelance hoặc không nhận lương theo tháng mà theo dự án. Hãy tính tổng thu nhập nhận được 1 năm và chia cho 12 nhé

Please don't include your freelance or part-time job in your main payroll. It will affect the Industry salary in general.
Vui lòng đừng tính khoảng thu nhập freelance nếu bạn đang làm và nhận lương cho một công ty cố định. Điều này sẽ ảnh hưởng đến số liệu thống kê về lương của ngành.

Please put in the full number in digits, don't put any . or ,
Vui lòng chỉ điền các ký tự số, không điền dấu . hoặc ,

Bonus income / Các khoảng thưởng

This is your bonus at the end of each year, please enter the total amount you received.
Đây là thưởng cuối năm mà bạn nhận được, vui lòng điền tổng số tiền được nhận, ví dụ bạn được thưởng 3 tháng lương, nếu lương 1 tháng là 10 triệu thì tổng bonus là 30 triệu.

Do you have any other compensation such as Stock Options, ESOPs or any special allowance in a year?
Bạn có những khoảng thưởng khác không theo lương như Stock option, esop, phụ cấp đặc biệt?

Optional Information

Are you happy with your current pay?
Bạn có hài lòng với mức lương hiện tại?

Thank you! Your submission has been received!
We will update the data when ready.
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Any other inquiries?

Feedbacks for the form? Get to know more about the insights? Please send an email to hello@uxvn.org about how you want to contribute and support us.